Embed

Bebek Neden Parmağını Emer?

İlk aylarda parmağını emmek kötü bîr alışkanlık değil bir İhtiyacı tatmin hareketidir. Bebeklerin parmaklarını niçin emdikleri konusunda henüz bir görüş birliği sağlanamamıştır. Ben size bu konuda zaten bilinen şeylerin genel bir görünümünü çizmeye ve tedavi yöntemlerini anlatmaya çalışacağım. Genel­likle parmağını emen bir bebeğin kötü bir alışkanlık edindiğine ve annenin daha bu, alışkanlık başgöstermeden hareketi önle­mesi gerektiğine inanılır. Aslında bu düşünüş, hiç değilse ha­reketin başlangıcı bakimından doğru değildir. Bebeği parmağını emmeye sevkaden en önemli nedan, mama ya da biberon em­ziğini emmenin, bebeğin emme ihtiyacını yeteri kadar karşıla­malıdır. Tanınmış Amerikalı uzman David Lavy, üç saatte bir beslenen bebeklerin, parmaklarını, dört saatte bir beslenenlere oranla daha az emdiklerini saptamıştır.
Yine David Lavye göre, biberon emziğinin başı geniş ol­duğu için biberondaki mamayı on dakikada bitiren bebekler, ma­mayı 20 dakika süreyle emenlerden daha çok parmaklarını em­mektedirler. Doktor Levy, yaptığı bir denemede köpek yavrula­rını, yemek saatinde emmex ihtiyacı duymamaları İçin bir dam­lalıkla beslemiş ve köpek yavruları da tıpkı insan yavruları gibi İhtiyaçlarını tatmin edemediklerinden kendilerinin ya da başka yavruların küçük pençelerini hatta derilerini, üzerindeki tüyleri dökülene kadar emmişlerdir.
Bebeklerin sevgi ve okşanma noksanlığı ve uyanıkken oyala­nacak bir şey bulamamak yüzünden de parmak emdikleri anlaşıl­mıştır.
Bebeğiniz parmağını ya da yumruğunu emmeye başladığı zaman, bunu doğrudan doğruya önlemeye çalışmayın. Bebeğe daha uzun süre meme veya biberon emme fırsatını verin. Özel­likle günde kaç kere meme verdiğinize ve ne kadar süreyle em­zirdiğinize dikkat edin.
Bebeğin parmağını emmesi üzerinde ne zaman dik­katle durmak gerekir? Bebeği bu alışkanlığı kazanmaktan kur­tarmaya, hareket daha alışkanlık haline gelmeden çalışmalısı­nız, hareketi yapmayı başardıktan sonra değil. Bu noktada özel­likle ısrar ediyorum. Bebeklerin çoğunluğu daha ilk aylarda kol­larının hareketlerini kontrol edemezler. Kollarını kaldırmaya ça­lışırlarken ve ağızlarıyla emecek bir şey aranırlarken başlarını sağa sola çevirip dururlar. İşte tam bu sırada bebeğin ağzıyle eli yanyana gelirse, el ağızda kaldığı sürece bebek de bunu emer durur. Tamamen tesadüfe bağlı görünen bu emme şekli de aslında, meme ve biberonu daha uzun süre emme ihtiyacın­dan doğmaktadır.
Bebeğin çok küçükken emme ihtiyacını tam anlamıyle kar­şılaması sağlanabilirse İlerde parmağını emmeye lüzum görme­mesi pek mümkündür. Emme ihtiyacı en yüksek düzeyine İlk altı ayda çıkar, altı aydan sonra da yavaş yavaş azalır. Bazı be­bekler sekiz aylıkken artılcbu ihtiyacı duymaz olurlar, bazıların­da İse bir yaşına kadar sürer.
Bu güdü her bebekte aynı derecede kuvvetli Reglidir. Bazı­ları mama saatinde- biberon ya da memeyi sadece on beş dakika emdikleri halde parmaklarını hiç ağızlarına sokmazlar. Başka bebekler İçin İse en az yirmi dakika emmek bir İhtiyaçtır. Hatta yirmi dakika biberon emdikten sonra bir fasıl da parmak emen bebekler görmüşümdür. Bu farklılıkta kalıtımın rolü olduğunu sanıyorum.
Bebek yemekten önceki birkaç dakika dışında hiç parmağı­nı emmezse, parmak emme konusu dikkatinizi çekmez.-Fakat her yemekten sonra, hele yemek aralarında da aynı şeyi yapı­yorsa, bebeğin emme güdüsünü geniş bir biçimde tatmin etme­ye çalışmanız gerekir. Parmak emen çocukların çoğu, bu alışkan­lığı daha üç aylık olmadan edinirler.
Herhangi bir karışıklığı önlemek için, bir şey daha İlâve et­mek istiyorum: Dişlerin patlak vermeye başladığı aylarda (üçün­cü ya da dördüncü aya doğru) bebeklerin hepsi parmaklarını, ellerini ve yumruklarını çiğnerler. Bu davranış ise bebeklerin parmak emme alışkanlığına kapıldıkları anlamına gelmez.
Anne sütüyle beslenen ve parmak emen çocuklar: An­ne memesi emerek beslenen çocukların «parmak emici» olma­yacaklarını belirtebilirim. Çünkü anneler çocuklarını, çocuk İste­diği kadar emzirmek eğilimindedirler. Anne çocuğun memedeki sütü ne kadar zamanda boşaltabileceğin! bilmez, bu nedenle de çocuğun istediği kadar emmesine izin verir. Oysa biberon bo­şalınca beslenme dolayısıyla emme İşi de bitmiş olur. Biberon boşalınca çocuk durmadajı hava çekmek istemediği için, emziği kendiliğinden bırakır. Zaten çocuk bırakmasa bile anne biberonu onun ağzından çekecektir. Bebek anne sütüyle beslendiği halde parmağını da emiyorsa, o zaman biraz daha meme verin ve be­beğin memeyi alıp almayacağını kontrol edin. Eğer bebek em­meye devam etmek İstiyorsa .bırakın istediği kadar emsin. An­cak burada da sürenin kırk dakikayı geçmemesine ve bebeğin hazımsızlığa uğrayacak kadar süt almamasına dikkat etmelisiniz. Bebek memedeki sütün en büyük kısmını tik beş-altı dakikada emer, ondan sonra da emme zevki için emmeye devam eder. An­cak İlk beş-altı dakikadan sonra çok az süt çeker. Başka bir de­yişle, otuz beş dakika emzirilen bir çocuğun, son on beş dakika­da aldığı sütün miktarı son derece önemsizdir. Ayrıca bebeğin kendi İstediği kadar emmesine izin verirseniz, emzirme süre­sinde esaslı değişiklikler olduğunu görürsünüz. Örneğin bir em­zirmede on dakika meme alırsa, ondan sonraki seferde emmeye kırk dakika devam edecektir. Bu da bebeğin anne memesi eme­rek beslenmesinin kişisel ihtiyaçlarına ne kadar uygun düştüğü­nü gösterir. Bebek bir emzirmede, bir memenin sütünü tama-men boşaltıp iyice doyduktan sonra öteki memeyi almak iste­mez ve parmağını emmeye devam ederse, yapacağınız bir şey kalmamış olduğuna göre bırakın parmağını emsin.Biberonla beslenen ve parmak emen çocuklar. Bibe­ronla beslenip de parmak emme alışkanlığını edinen çocuklar, genellikle bunu, biberonu yirmi dakikada değil on dakika gibi kısa bir sürede boşaltabilecek duruma geldikleri zaman yapar­lar. Bebek ya büyüyüp kuvvetlendiği için ya da biberon memesi­nin ağzı genişlediğinden mamayı kısa sürede bitirir. Bu durum­da hemen yeni biberon memeleri satın alın ve bakın bakalım ço­cuk yeni memeyle emme süresini uzatacak mı? Bunun aksine bazı biberon memelerinin delikleri çok küçüktür, çocuğa emmek zor geldiğinden mamayı bitirmeden bırakır. 0 zaman da meme deliğini, çocuğun mamayı yirmi dakikadan önce bitirmesini ön­leyecek kadar genişletebilirsiniz. Tabi! emme süresi derken, ço­cuğun memeyi ağzında tutmakla yetindiği değil, gerçekten em­diği süreyi kastediyorum. Mama süresini lüzumsuz aralıklar ve­rerek uzatmakta fayda yoktur.
Büyüdükçe kuvvetlenen bebek, biberonu daha kuvvetle çek­meye başlayınca, yeni meme başlığı takılmış biberonları, on-on İki dakika İçinde boşaltır. O zaman deliksiz bir emzik alıp, bunun başını çok ince bir İğneyle birkaç yerinden delin. Sonradan gerekîrse bu delikleri istediğiniz kadar büyültebilirsiniz.
Parmak emen çocuğun mama sayısını azaltmak konu­sunda İhtiyatlı davranın. Çocuğun parmağını emmesini önlemek­te, emzirme süresi kadar mama sayısının sıklığı da rol oynar. Emzirme süresini gerektiği kadar uzattığınız halde çocuğunuz parmağını emmeye devam ediyorsa iki mama saati arasındaki mesafe ona uzun geliyor demektir. Bu durumdaki bebeğin gün-
lük mama sayısını azaltmakta aceıe etmeyin. Örneğin üç aylık bir bebeği ele alalım. Bebek gece saat 22′dek mamasını almak İçin uyanmıyor, mama yerine uykuyu tercih ediyor, fakat bir yandan da parmağını emiyorsa o zaman saat 22′deki mamayı hemen kaldırmayın ve iki ay daha geçmesini bekleyin. Çocuk uyuşa bile uyandırıp sütünü verin. Günde dört mamadan üçe geçmek için de acele etmeyin.
Parmak emen çocukların dişleri: Parmak emen bir ço­cuğun bu alışkanlığının dişetlerine ve dişlerine zararlı olup ol­mayacağım her halde merak edersiniz. Diş hekimleri bu soruya henüz kesin bir cevap verebilmiş değillerdir. Çocuk, süt dişleri patlak verdikten sonra parmağını emmeye devam ederse üst dişlerin dışa doğru çıkık, alt dişlerin ise içe doğru çarpık ola­cağı tabiîdir. Fakat, diş hekimlerinin çoğu, düzgün olmayan süt-dişlerinin, ne çene kemiğine ne de daha sonra çıkacak dişlere zarar vermeden kendiliğinden düzeldiğini ileri sürerler, Hele ço­cuk altı yaşına doğru ikinci dişleri çıkmadan parmak emmekten vazgeçerse, dişlere hiç bir zarar gelmez.
Parmak emmek diklerin biçimine zarar verse de vermese de, çocuğunuzun bu alışkanlıktan en kısa zamanda kurtulması İç­in çaba harcamaktan geri kalmamanızı tavsiye ederim. Yukarda sözünü ettiğim usullerin ise, çocuğu bu alışkanlıktan zora baş­vurarak vazgeçirmekten daha iyi sonuç vereceğine emin olabi­lirsiniz.
Neden zora başvurmamalı? «Bebeğin kolunu bağla-sam, ya da dirseğini kıvırmasını önleyecek bir şey yapsam ne çıkar?» demeyin. Böyle yapmak, çocuğun bir ihtiyacını karşıla­masına engel olmak demektir. Yani kısaca ona haksızlık etmiş olursunuz. Bu şiddet usulleri, çocuğu, sizin canınızı sıkan bir alışkanlıktan kurtarmayacaktır.
Çaresiz kalıp zora başvuran anneler tanırım: Bunlar örne­ğin, çocuğun kolunu bağlamak, eline acı bir madde sürmek gibi usullere başvuruyorlardı. Oysa çocuk kolunun serbest kaldığını hissettiği anda hemen elini ağzına götürüyordu. Bu yollarla ço­cuğu parmak emme alışkanlığından kurtardığını söyleyip övü­nenlere rastlamışsınızdır. Fakat şunu bilin ki, bu alışkanlığı he­men terk edebilen çocuklar parmak emmeye zaten büyük bir İstek duymayanlardır. Arada sırada parmak emen bebekler, siz yardımcı olsanız da olmasanız da bu alışkanlığı kendiliklerinden bırakırlar; çünkü emme ihtiyaçları yeteri kadar tatmin edilmiş­tir.
Bir yaşından sonra parmak emmeye devam eden çocuklar: Bir yaşından küçük çocukların neden parmak emdiklerini anlattık. Bir yaşından sonra da aynı şeyi yapmaya devam eden­lerin durumu biraz farklıdır. Bir yaşındaki çocukta parmak emme İhtiyacının artık kalmamış olması gerekir; buna rağmen emme­ye devam ediyorsa, bu hareket, bazı anlarda bir rahatlama, bir teselli İhtiyacı duyduğunun İşaretidir. Örneğin yorulduğu zaman, kendini mutsuz ve haksızlığa uğramış hissettiği zaman, ya da uykusu geldiğinde bu hareketi yapar. Çocuk herhangi bir olayla karşılaştığında bir büyük İnsan gibi davranmaz ve parmak em­menin kendisine en büyük zevki verdiği bebeklik döneminin anı­sına sığınmak ister.

Bebekliğinde emme: İhtiyacını tatmin İçin parmak emmeye alışan çocuk, İleri yaşlarda, bu defa rahatlamak için aynı hare­kete dönecektir. Bir çocuğun bir yaşını geçtikten sonra parmak emmeye başlaması pek ender görülür. Bu hareket iki-üç yaşına kadar devam ederse bile endişelenmeniz gerekmez. Bu durum­da yapılacak şey, çocuğun neden bu kadar sık rahatlama ihtiyacı duyduğunu düşünmektir. Örneğin kendinden büyük erkek ve kız kardeşleriyle bir arada yaşayan ve daima onların düzeyine çık­mak için çaba harcayan çocuk her halde bu yüzden bir yorgun­luk duyacaktır. Bu durumda çocuğu günün bazı saatlerinde kar­deşlerinden ayırmalı ve yalnız kalmasını sağlamalısınız. Parmak emme can sıkıntısının bir İşaretiyse o zaman da, daha çok arka­daş edinmesine ve daha çok oyuncağı olmasına dikkat etmeli­siniz 


Kaynak : yorelerdenyemekler.blogcu.com

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !